მისია

ნარკოტიკების მომხმარებელთა მობილიზაციისა და შემდგომი უნარების გაძლიერების გზით, ისევე როგორც მათი ჩართვით გადაწყვეტილების მიღების პროცესებში ეროვნულ და საერთაშორისო დონეებზე, ვახორციელებთ მტკიცებულებებზე დაფუძნებულ ადვოკაციას, რათა მოხდეს გავლენის მოხდენა გადაწყვეტილების მიმღებებზე ზიანის შემცირების პროგრამებში ინვესტირების და ნარკოტიკების მოხმარების დეკრიმინალიზაციის მიზნით.

წვლილი შეგვაქვს ნარკოტიკების მომხმარებლებისათვის ზიანის შემცირების, სამედიცინო, დიაგნოსტიკური, სოციალური და სარეაბილიტაციო მომსახურებებზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაში.

ნარკოტიკების მომხმარებელთა რესოციალიზაციისა და რეინტეგრაციის მიზნით ვამაღლებთ საზოგადოებრივ ცნობიერებას და ვცვლით საზოგადოებრივ დამოკიდებულებებსა და მიდგომებს.

 

ხედვა

ჩვენ როგორც ნარკოტიკების მომხმარებელთა თემს გვინდა,  შევქმნათ გარემო ლიბერალური ნარკოპოლიტიკით, სადაც ნარკოტიკების მოხმარებლები იქნებიან უზრუნველყოფილნი ადამიანის ფუნდამენტური უფლებებით, მათ შორის მიუწვდებოდეთ ხელი ზიანის შემცირების, პროფილაქტიკურ და სარეაბილიტაციო პროგრამებზე, ისევე როგორც სასიცოცხლო მნიშვნელობის სამკურნალო საშუალებებზე, რაც ხელს შეუწყობს მათ სოციალურ რეინტეგრაციას და რესოციალიზაციას.